Polityka prywatności KAKO-localize

Administratorem danych osobowych jest Kamila Kozłowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KAKO-localize z siedzibą ul. Międzyleska 3e/37, 50-514 Wrocław; NIP 8992859645; 

kontakt: info@kako-localize.pl 

Wszystkie pytania oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy składać na adres Administratora  lub za pomocą poczty elektronicznej na adres email: info@kako-localize.pl, z dopiskiem „dane osobowe”

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR). Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą̨, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są: przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą̨, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągniecia celu przetwarzania. 

Zakres zbieranych danych, cele i podstawy prawne zbierania danych

Państwa dane osobowe są̨ gromadzone i przetwarzane jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne, a ich zakres zależy od celu przetwarzania.

Cel przetwarzaniaPodstawa prawnaOkres przetwarzania
Działania promocyjnepodstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda; zgoda może zostać odwołana w każdym czasiedo czasu odwołania zgody
Obsługa zapytań z formularza kontaktowego oraz korespondencji (emailowej, tradycyjnej, innej)podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda; zgoda może zostać odwołana w każdym czasie; odwołanie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z otrzymania informacji zwrotnej w zakresie zgłoszonego zapytaniado czasu odwołania zgody
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamipodstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratorado czasu przedawnienia roszczeń
Realizacja umowypodstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędność przetwarzania do wykonania umowyw czasie obowiązywania umowy albo do czasu określonego w umowie
Realizacja obowiązków ustawowych ciążących na Administratorzepodstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli obowiązek prawny wynikający w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowoścido czasu przedawnienia roszczeń
Obsługa fanpage w portalu Facebook, Instagram oraz LinkedIn  FB: https://www.facebook.com/kakolocalize IG:https://www.instagram.com/angielski_biznes_kakolocalize/?hl=pl LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kamila-koz%C5%82owska-727a8368/art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).do czasu odwołania zgody

Odbiorcy danych
Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:

Administrator w celu świadczenia usługi Newsletter, korzysta z usług podmiotu trzeciego. Dane wprowadzone w formularzu zapisu do Newslettera są przekazywane, przechowywane i przetwarzane w serwisie zewnętrznym tego usługodawcy.

Informujemy, że wskazany partner może modyfikować wskazaną politykę prywatności bez zgody Administratora.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych

Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych. Wszelkie dane gromadzone i przetwarzane w serwisie są przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze usługodawcy zlokalizowanej w Polsce. Istnieje możliwość dostępu do danych wskutek prac serwisowych realizowanych przez personel usługodawcy. Dostęp do tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

Przekazanie danych osobowych – Usługi Księgowe

W przypadku zawarcia transakcji, część danych osobowych osób fizycznych lub dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jest przekazywana podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi księgowe. Przekazanie tych danych reguluje Ustawa oraz umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • Prawo dostępu do danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora 
 • Prawo do sprostowania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora 
 • Prawo do usunięcia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej korespondencji).
  W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail. 
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora 
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora 
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora 
 • Prawo wniesienia skargi
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej info@kako-localize.pl, z dopiskiem „dane osobowe”

W sytuacji chęci wycofania zgody sugerujemy w tym celu przesłać wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną̨ konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Cofniecie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.

W razie wątpliwości w kwestii uszanowania przysługujących Państwu praw, mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).

Pozostałe informacje

Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 oraz obowiązującymi przepisami.


Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies: 

Usługi społecznościowe / łączone:
(Rejestracja, Logowanie, udostępnianie treści, komunikacja, itp.)

Facebook

Google+

Usługi udostępniania treści: 

WhatsApp

Instagram

Usługi Newslettera: 

Mailerlite

Prowadzenie statystyk: 

Google Analytics

Facebook Analytics for Apps

Usługi inne: 

Mapy Google

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposobów wykorzystywania plików cookie.

Polityka Cookies

Polityka wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych https://kako-localize.pl/, których właścicielem jest Kamila Kozłowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KAKO-localize z siedzibą ul. Międzyleska 3e/37, 50-514 Wrocław; NIP 8992859645; info@kako-localize.pl

Nasze witryny mogą wykorzystywać pliki  „cookies” który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszych serwisów. Pliki te zapewniają poprawne działanie Witryny. 

Pliki cookies to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. Zazwyczaj zawierają one nazwę witryny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki Cookies stosowane w serwisach https://kako-localize.pl/, których właścicielem jest Kamila Kozłowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KAKO-localize z siedzibą ul. Międzyleska 3e/37, 50-514 Wrocław; NIP 8992859645; info@kako-localize.plnie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Gromadzenie danych:

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również między innymi:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony https://kako-localize.pl/nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony https://kako-localize.pl/ Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są używanie, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane dane przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Rodzaje plików cookies:

Dla serwisu https://kako-localize.pl/ wykorzystujemy następujące pliki cookies: 

Działanie cookieCel
Działanie podstawoweTego rodzaju pliki cookie są niezbędne do zarządzania Witrynami.. Pozwalają nam one rozpoznać, jakim typem abonenta jesteś i zapewnić zgodnie z tym odpowiednie usługi.
Działanie / AnalitykaUżywamy tych plików cookie żeby analizować, jak  nasze witryny są dostępne, używane i jak działają. Te informacje są nam potrzebne do utrzymywania, zarządzania i ciągłego ulepszania naszych usług.
FunkcjonalnośćTe pliki cookie pozwalają nam na zarządzanie pewnymi funkcjami naszych witryn zgodnie z Twoimi ustawieniami. Oznacza to, że kiedy kontynuujesz używanie witryny lub powrócisz do jej używania, możemy dostarczyć Ci nasze usługi w taki sposób, w jaki zaznaczyłeś, aby były dostarczane poprzez rozpoznanie Twojej nazwy użytkownika (np. jeśli witryna wymaga logowania, Użytkownik nie musi na każdej podstronie witryny ponownie wpisywać loginu i hasła).

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia witryny lub przeglądarki internetowej. Cookies „stałe” są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Zablokowanie plików cookies:

W celu zablokowania przesyłania tego plików typu „cookies”, należy zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki  tak, by odmawiała lub usuwała określone pliki cookie. Poniższe linki zawierają informacje, jak dostosować ustawienia w powszechnie używanych przeglądarkach:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari

Google Chrome

Uwaga: Prosimy pamiętać, że w wyniku zablokowania plików „cookies”,  niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookie.

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, o czym poinformuje Użytkowników posiadających konta użytkownika lub zapisanych do usługi newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 30 dni od zmiany zapisów. Dalsze korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych zmian Polityki Prywatności. W przypadku w którym Użytkownik nie będzie się zgadzał z wprowadzonymi zmianami, ma obowiązek usunąć swoje konto z Serwisu lub wypisać się z usługi Newsletter.

Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na podstronie Serwisu.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA Newsletter 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

Administrator Danych OsobowychAdministratorem Państwa danych osobowych jest Kamila Kozłowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KAKO-localize z siedzibą ul. Międzyleska 3e/37, 50-514 Wrocław; NIP 8992859645; info@kako-localize.pl
Cele przetwarzania danych osobowychDane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia newslettera.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowychDane  osobowe  są  przetwarzane  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Informacja o odbiorcach danych osobowychOdbiorcą danych osobowych przekazanych poprzez stronę internetową jest Hostingodawca Administratora oraz dostawca oprogramowania do zarządzania pocztą elektroniczną i narzędzi marketing automation.
Okres przechowywania danych osobowychDane osobowe są przechowywane przez okres prenumeraty.
Uprawnienia z art. 15-19 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679Mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych osobowych jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym.
Prawo do wniesienia skargiMają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul.  Stawki  2,  00-193  Warszawa,  gdy  uznają  Państwo,  iż przetwarzanie  danych  osobowych  przez  Administratora  narusza  przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowychPodanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednak  jest  warunkiem dostarczenia newslettera.