Regulamin Współpracy Indywidualnej

Dzień dobry!

Mam nadzieję, że ten dokument będzie dla Ciebie zrozumiały i czytelny. Jeśli będziesz mieć jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z jego treścią – napisz do mnie poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://kako-localize.pl/! Postaram się pomóc.

Podstawowe informacje

Na stronie pod adresem domeny https://kako-localize.pl/ (dalej jako „Strona”) w zakładkach „Kursy i ceny” oraz „Tłumaczenia” lub w innym widocznie oznaczonym miejscu możesz skorzystać odpłatnie z usług świadczonych przeze mnie online w zakresie języka angielskiego tj.: zajęć indywidualnych, szkoleń, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej (dalej jako „Zajęcia”) oraz usług tłumaczenia, korekty, lokalizacji i transkreacji (dalej jako „Tłumaczenia”) - (dalej łącznie jako „Współpraca”).

Moje dane: Kamila Kozłowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KAKO-localize z siedzibą przy ul. Lipowej 67 w Mnichowicach (55-020), NIP: 8992859645 (dalej jako „Usługodawca”).

Regulamin określa tryb zawierania oraz prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta wynikające z umowy o świadczenie usług Współpracy (dalej jako „Umowa”), w tym zasady i tryb wykonywania przez Klienta będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy (dalej jako „Regulamin”).

Regulamin jest również - w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, - regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. - O świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Kontakt ze mną jest możliwy poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie pod adresem e-mail info@kako-localize.pl;, numerem telefonu: 693-616-437 lub poprzez używane w komunikacji konta WhatsApp i Messenger, w dniach roboczych tj.: poniedziałek – piątek (godz. 8:00-18:00).

Pamiętaj, że treści, które udostępniam nieodpłatnie na swojej Stronie i powiązanych z nią kanałach komunikacji, nie stanowią Współpracy i nie zastępują indywidualnych Zajęć lub Tłumaczeń.

Klientem jesteś Ty – jeśli jesteś osobą fizyczną, która planuje skorzystać z moich usług i posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa także osobą fizyczną posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną, oraz jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę.

Na potrzeby Regulaminu wskazuję również, że Konsument to Klient będący osobą fizyczną, która zawarła lub zamierza Umowę z Usługodawcą, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Akceptacja Regulaminu nie jest obowiązkowa, jednak jej brak uniemożliwi zawarcie Umowy.

Nie korzystam z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Umowa o Współpracę

 1.  Umowa zawierana jest między Usługodawcą a Klientem za pośrednictwem Strony lub wiadomości e-mail. Proces wysłania wiadomości w celu umówienia Zajęć lub zlecenia Tłumaczenia zmierza do zawarcia Umowy.
 2. W celu umówienia Zajęć lub zlecenia Tłumaczenia należy wejść na Stronę w zakładkę odpowiednio „Kursy i ceny” lub „Tłumaczenia” w i kliknąć w przycisk [Umów się]. Kolejno należy przejść do formularza i przesłać wiadomość z informacją o zainteresowaniu daną formą Współpracy.
 3. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Klienta skutecznej płatności zgodnie z Regulaminem (Cena i płatności).
 4. Umowa ma charakter jednorazowy i zostaje zawarta na czas realizacji Współpracy online.
 5. Do korzystania ze Strony, składania zapytań i realizacji danej usługi, wymagany jest:
  a) komputer bądź inne urządzenie podłączone do sieci Internet;
  b) aktualny system operacyjny;
  c) aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookie;
  d) aktywny adres e-mail.

Zakres Współpracy

 1. Świadczone przez Usługodawcę usługi Zajęć obejmują:

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

 • Prowadzone są 1:1 i w parach.
 • Dopasowane do potrzeb Klienta.
 • Usługodawca ustala z Klientem indywidualny cel nauki, co do zasady według idei SMART — cel musi być konkretny, mierzalny, osiągalny, istotny oraz określony w czasie.
 • Czas trwania: 60 minut.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

 • Indywidualne przygotowanie Klienta do rozmowy kwalifikacyjnej pod kątem językowym.
 • Czas trwania: 60 minut.

SZKOLENIA DLA FIRM I INSTYTUCJI

Doskonalenie zdolności porozumiewania się w języku angielskim skierowane do pracowników danej firmy/instytucji.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA – DOKUMENTY

Sprawdzenie dokumentów przed wysłaniem ich do potencjalnego pracodawcy.

 1. Zakres, przedmiot, czas trwania i sposób prowadzenia Zajęć może każdorazowo zostać ustalony indywidualnie z Klientem – za zgodą Usługodawcy.
 2. Usługodawca umożliwia przeprowadzenie lekcji próbnej, która ma na celu zaprezentowanie potencjalnemu Klientowi formy i sposobu prowadzenia zajęć indywidualnych. Lekcja próbna jest bezpłatna i trwa do 15 minut.
 3. Usługi w zakresie Tłumaczenia obejmują: tłumaczenia tekstu, lokalizację i transkreację oraz korektę i weryfikację.
 4. Tłumaczenia przeznaczone do publikacji tłumaczone są na zasadzie język angielski na język polski, a tłumaczenia przeznaczone do użytku wewnętrznego także z języka polskiego na język angielski. Usługodawca każdorazowo podejmie decyzję co do możliwości wykonania Tłumaczenia w inny sposób.
 5. Usługodawca świadczy usługi Tłumaczenia zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, doświadczeniem i przy użyciu wybranych przez siebie narzędzi.
 6. Usługodawca świadczy usługi osobiście bądź we współpracy z profesjonalnymi podmiotami zewnętrznymi.
 7. Usługodawca obsługuje formaty oprogramowania Adobe, aplikacje Microsoft Office oraz formaty WWW (strony HTML, skrypty itd.). W przypadku innych formatów Usługodawca poinformuje Klienta o możliwości wykonania Tłumaczenia.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy Współpracy z ważnych powodów, jak i do niepodejmowania kontynuacji Współpracy oraz zakończenia jej w trakcie trwania – w przypadku: a) jeśli Klient ma oczekiwania lub cele związane z Zajęciami lub Tłumaczeniami niemożliwe do zrealizowania; b) w przypadku wystąpienia konfliktu interesów lub nieporozumienia między Klientem a Usługodawcą, uniemożliwiającego efektywną Współpracę; c) jeżeli Klient nie przestrzega ustalonych zasad Współpracy, na przykład w zakresie zajęć indywidualnych regularnie nie przygotowuje się do nich, wielokrotnie je przekłada lub odwołuje, nie stosuje się do zaleceń Usługodawcy; d) w sytuacji, gdy Klient wykazuje agresywne lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego zachowanie wobec Usługodawcy.

Zasady Zajęć

 1. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku – poprzez komunikator Whereby lub inny ustalony indywidualnie przez Usługodawcę z Klientem. Konkretny dzień i godzina Zajęć są ustalane z Klientem.
 2. Usługodawca i Klient mogą przyjąć stały dzień i godzinę Zajęć, które Usługodawca rezerwuje w każdym miesiącu dla danego Klienta, do odwołania (zwana dalej „Stałą Współpracą”).
 3. Jeżeli Usługodawca nie ustali z Klientem innej zasady, to Zajęcia odbywają się na zasadzie klasy odwróconej, tj. Klient przerabia samodzielnie materiał we własnym zakresie (poza czasem Zajęć), a podczas Zajęć przy pomocy Usługodawcy nabiera biegłości w wykorzystywaniu go praktycznie – do codziennych sytuacji.
 4. Nagrywanie Zajęć bez zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej jest zabronione.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, że w razie spóźnienia z winy Klienta – Usługodawca nie ma obowiązku przedłużania Zajęć.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na korzystania z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu świadczenia na jego rzecz Współpracy, w tym na przesyłanie wiadomości e-mail lub wiadomości e-mail i SMS zawierających informacje o terminach Zajęć.

Zasady odwołania Zajęć

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć z ważnych powodów. W przypadku odwołania Zajęć ze strony Usługodawcy, Zajęcia zostaną przeprowadzone/odrobione w innym, możliwie najszybszym terminie ustalonym z Klientem. Jeśli nie będzie to możliwe zostanie zwrócona opłata za Zajęcia (jeżeli Klient dokonał już płatności). W przypadku Stałej Współpracy za zgodą Klienta – opłata może zostać zaliczona na poczet (jeszcze nieopłaconych) Zajęć w kolejnym miesiącu.
 2. Klient ma prawo odwołać Zajęcia z zachowaniem terminu 48 godzin przed planowanymi Zajęciami. Odwołanie można zgłosić info@kako-localize.pl, telefonicznie na numer 693-616-437 lub poprzez komunikator Messenger lub WhatsApp używany do komunikacji między Usługodawcą a Klientem.
 3. W przypadku odwołania terminu Zajęć bez zachowania terminu wskazanego w pkt. 2 powyżej, Zajęcia te zostają uznane za zrealizowane, nie są odrabiane, a opłata nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku odwołania Zajęć z zachowaniem terminu wskazanego w pkt. 2 powyżej Zajęcia zostaną przeprowadzone/odrobione w innym, możliwym terminie ustalonym z Klientem. Jeśli nie będzie to możliwe zostanie zwrócona opłata za Zajęcia (jeżeli Klient dokonał już płatności). W przypadku Stałej Współpracy za zgodą Klienta – opłata może zostać zaliczona na poczet (jeszcze nieopłaconych) Zajęć w kolejnym miesiącu.
 5. W przypadku Stałej Współpracy Klient ma prawo do odwołania nie więcej niż 25 % Zajęć zaplanowanych w danym miesiącu. Odwołanie Zajęć w zakresie powyżej 25 % może skutkować uznaniem ich za zrealizowane i Zajęcia te nie są odrabiane, a opłata nie podlega zwrotowi. Usługodawca może każdorazowo podjąć w tym zakresie decyzje i uzgodnienia z Klientem.

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca jest specjalistą i posiada odpowiednie, potwierdzone kwalifikacje i kompetencje do świadczenia usług Współpracy.
 2. Usługodawca wszelkie dane przekazane przez Klienta w trakcie Współpracy online traktuje jako poufne, chyba że Klient zezwoli na ich bezpłatne ujawnienie w sposób (co do zasady zanonimizowany o dane Klienta) i w celach uzgodnionych przez obie strony Umowy (na przykład publikację postów na profilach społecznościowych Usługodawcy).
 3. Klient zwierając Umowę oświadcza, że jest w pełni świadomy oraz akceptuje, że Zajęcia nie dają pełnej gwarancji uzyskania założonych i oczekiwanych przez Klienta celów i skutków.

Cena i płatności

 1. Cena za daną formę Współpracy zgodna jest z cennikiem widocznym na Stronie lub jest ustalona indywidualnie z Klientem w zależności od formy Współpracy.
 2. Wszelkie należności i opłaty za Zajęcia i Tłumaczenia płatne są na rachunek bankowy: 68 1050 1575 1000 0092 3796 9382 prowadzony w banku ING Bank Śląski.
 3. Płatność za zajęcia odbywa się z góry tj. na co najmniej 72 h przed terminem Zajęć, w przypadku Stałej Współpracy opłata za wszystkie zaplanowane Zajęcia w danym miesiącu, uiszczona jest z góry najpóźniej w terminie 3 dni przed pierwszymi Zajęciami w danym miesiącu.
 4. W przypadku braku płatności w terminach określonych powyżej – Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania i nieprzeprowadzenia Zajęć.
 5. Płatność za Tłumaczenia następuje po wykonaniu usługi, w terminie wskazanym na fakturze VAT przesłanej przez Usługodawcę do Klienta. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmiennych ustaleń w zakresie płatności za Tłumaczenia w zależności od rodzaju zlecenia (możliwość płatności z góry, pobranie zaliczki lub zadatku), o czym poinformuje Klienta przed przyjęciem zlecenia.
 6. Usługodawca zastrzega, że ceny mogą podlegać aktualizacjom. Zmiany cen nie dotyczą Umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany.
 7. W przypadku Stałej Współpracy, opłata uregulowana z góry za Zajęcia w danym miesiącu – pozostają w tym miesiącu bez zmian. O zmianie w przypadku Stałej Współpracy Usługodawca poinformuje klienta na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca.
 8. W ramach dostępnych form Współpracy mogą być organizowane okazjonalne lub czasowe promocje, których warunki każdorazowo zostaną podane na Stronie. Jeżeli warunki danej promocji nie stanowią inaczej – promocje nie łączą się.

Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta będącego Konsumentem są uregulowane na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego. Natomiast szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.
 2. Reklamację należy złożyć na adres e-mail lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy, który ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

Dane osobowe

 1. Podanie przez Klienta danych osobowych podczas zawierania Umowy jest dobrowolne, jednak niezbędnego do jej skutecznego zawarcia. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych zostały opisane w Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niekompletnych lub nieprawdziwych informacji, w szczególności w zakresie bezprawnego posłużenia się danymi osób trzecich.

Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści przygotowane przez Usługodawcę, w tym wszelkiego rodzaju Tłumaczenia, materiały edukacyjne, prezentacje i inne treści, w przypadku, gdy stanowią one utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – są chronione prawem autorskim i prawa te – zarówno majątkowe, jak i osobiste przysługują wyłącznie Usługodawcy.
 2. Klient ma prawo korzystać z przygotowanych i przekazanych mu materiałów wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub inna forma wykorzystania treści bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabroniona.

Opinie

 1. Opinie pochodzą wyłącznie od klientów, którzy faktycznie korzystali ze Współpracy z Usługodawcą. Usługodawca nie płaci za wystawienie pozytywnych Opinii.
 2. Na stronie nie ma możliwości automatycznego publikowania Opinii. Usługodawca każdorazowo zwraca się bezpośrednio do Klienta o przesłanie/przekazanie Opinii. Klient dobrowolnie decyduje o jej przesłaniu w wiadomości zwrotnej, lub może przesłać ją samodzielnie bez uprzedniej prośby ze strony Usługodawcy.
 3. Nie wszystkie Opinie, które Usługodawca otrzymuje, podlegają publikacji. Usługodawca we własnym zakresie decyduje o umożliwieniu Klientom zapoznania się na Stronie z Opiniami innych Klientów.
 4. Korespondencja Usługodawcy z Klientem w sprawie Opinii odbywa się poprzez adres e-mail lub numer telefonu Klienta, które zostały dobrowolnie udostępnione przy zawieraniu Umowy.
 5. Jeśli masz wątpliwości co do rzetelności i wiarygodności danej Opinii, prześlij poprzez formularz kontaktowy na Stronie lub bezpośrednio na adres info@kako-localize.pl;, wiadomość ze zgłoszeniem/skargą, do której Usługodawca odniesie się niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 6. Opinie są także gromadzone na serwisach zewnętrznych, które stosują wewnętrzne systemy weryfikacji tj. w portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram. W przypadku ich publikacji na Stronie, Usługodawca każdorazowo weryfikuje czy dane konto należy do Klienta, który faktycznie korzystał z usług Usługodawcy. Powyższe zapewnia wiarygodność Opinii i źródła z którego pochodzi. Zakazane jest zamieszczanie Opinii wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub naruszających dobra osobiste Usługodawcy lub innej osoby trzeciej.
 7. Jeżeli ktoś podszył się pod Ciebie w opublikowanej Opinii, pomimo stosowanych przeze mnie środków weryfikacji, napisz do mnie niezwłocznie poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres info@kako-localize.pl, ze wskazaniem treści Opinii, co do której masz wątpliwości/zastrzeżenia.

Zakaz dostarczania treści o charakterze niedozwolonym i bezprawnym

 1.  W trakcie Współpracy oraz podczas korzystania ze Strony obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze niedozwolonym i bezprawnym. Korzystając ze Strony i oferowanych usług, Klient zobowiązany jest robić to w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 2. Klient jest również zobowiązany do powstrzymywania się od działań, które mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony, w szczególności poprzez ingerowanie w jej komponenty techniczne.
 3. Klient ma obowiązek respektowania praw autorskich i praw własności intelektualnej (które należą do Usługodawcy, jak i osób trzecich).
 4. Podawane przez Klienta dane muszą być poprawne i zgodne ze stanem faktycznym.

Odstąpienie od Umowy

 1.  Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy zawartej z Usługodawcą, bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane pocztą tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy lub na adres e-mail. Pod treścią Regulaminu znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy wszystkie otrzymane płatności zostają zwrócone, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przy zapłacie (możesz wskazać inny sposób płatności).
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje jednak Konsumentowi w przypadku Umowy, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Szczegółowe zasady co do odwołania Zajęć znajdują się w Regulaminie w sekcji „Zasady odwołania Zajęć”.
 4. Wzór formularza znajduje się pod treścią Regulaminu (Załącznik nr 1).

Internetowe rozstrzyganie sporów

Zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, jeśli jesteś konsumentem masz możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR, która nie jest powiązana z żadnym sprzedawcą. Możesz skorzystać z platformy ODR we wszystkich językach UE pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

Proces zgłaszania niedozwolonych i nielegalnych treści

 1. Klient, który uważa opublikowaną na Stronie treść za nielegalną lub naruszającą warunki Regulaminu lub za treść o charakterze bezprawnym, może przesłać do Administratora zgłoszenie dotyczące tej treści. W przypadku gdy zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Klienta, Administrator bez zbędnej zwłoki przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania tego zgłoszenia.
 2. Administrator rozpatruje przesłane zgłoszenie i podejmuje decyzję co do treści, której dotyczy zgłoszenie, niezwłocznie i terminowo tj. nie później niż w terminie 14 dni od daty dostarczenia zgłoszenia, w sposób niearbitralny, obiektywny, z zachowaniem należytej staranności. O podjętej decyzji Administrator powiadamiania Klienta bez zbędnej zwłoki.
 3. Decyzja Administratora może polegać na usunięciu treści lub pozostawieniu treści na Stronie. Klient ma prawo odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia co do jej usunięcia. Odwołanie takie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie. Administrator rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

Punkt kontaktowy

Administrator wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany ze Stroną przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany do kontaktu przez Klienta.

Zmiany Regulaminu

Regulamin obowiązuje od dnia 6 marca 2024 r. Wersja archiwalna znajduje się tutaj. Regulamin może zostać zmieniony z ważnych powodów takich jak: zmiana przepisów obowiązującego prawa i potrzeba dostosowania do zmian treści Regulaminu, zmiana danych Usługodawcy, zmiany biznesowe i technicznie, konieczność modyfikacji lub usunięcia błędów pisarskich w treści Regulaminu. W przypadku wersji archiwalnych umożliwiony zostanie dostęp do ich treści. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia Umowy.